nov 17 2013

Sponsor plan

Logo Vospop

 

Stichting VosPop

 

Voorwoord

De stichting VosPop is opgericht door 4 inwoners van Nieuw Vossemeer die van mening zijn dat er te weinig op cultureel gebied plaatsvindt.

Daarmee is een gemeente als Steenbergen, en in het bijzonder de kleinere woonkernen daarbinnen, niet jeugdvriendelijk en komt de leefbaarheid in het algemeen in het gedrang.

Om dit een positieve impuls te geven heeft men de stichting VosPop opgericht.

Na enige tijd heeft zich nog een bestuurslid aangesloten die zich voornamelijk zal richten op de administratieve zaken.

 

1.    Aanleiding:

In het huidige economische klimaat hebben (lokale) overheden weinig financiële ruimte om culturele doeleinden te bereiken of activiteiten financieel te ondersteunen.In het bijzonder geldt dit voor popfestivals.

De stichting VosPop heeft zich ten doel gesteld om in deze behoefte te voorzien door een popfestival te organiseren.

Het streven is dat de eerste editie op zaterdag 30 augustus 2014 gaat plaatsvinden.

 

2.Missie en doel

Missie van de stichting VosPop is het organiseren van een cultureel popfestival in al haar facetten, waarbij er een zeer lage drempel moet zijn voor iedereen om het te kunnen bezoeken en er een breed aanbod is van, al dan niet muzikale, activiteiten.

In de organisatie en opzet zoekt de stichting VosPop nadrukkelijk de samenwerking met lokale en regionale overheden, bedrijven en verenigingen.

De stichting VosPop stelt zich daarbij open voor alle goede suggestie die bijdragen om het doel te bereiken.

Kortom stichting VosPop wil het culturele popfestival net die extra’s bieden om deze slag te maken

Doel van de stichting VosPop is het actief en concreet bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid en met burgers en bedrijven te laten zien dat dit kan in samenspraak met elkaar.

In een breder perspectief kan dit leiden tot meer waardering van, vooral door jongeren, de leefomgeving en de rol die men daar zelf in speelt.

De stichting VosPop doet dit door een concrete bijdrage te leveren aan het cultureel popfestival en het verrijken van inspiratie voor iedereen in het bijzonder de (oudere) jongeren in de provincie West-Brabant doormiddel van:

 • het wekken en stimuleren van belangstelling voor het cultureel popfestival
 • sponsoren werving in de markt en deze sponsoren vervolgens toe te kennen en ter beschikking te stellen aan het cultureel popfestival
 • het mogelijk maken voor het cultureel popfestival om professioneel en spraakmakend naar buiten te treden
 • andere vormen van actieve ondersteuning t.b.v. het cultureel popfestival en al wat bevorderlijk kan zijn, alles in de meest brede zin van het woord.

Het motto; van ons allen voor ons allen!

Focus t.a.v. sponsoren werving:

Het organiseren van activiteiten en festivals in het bijzonder vereist behalve een forse inspanning ook deskundigheid en een solide financiële basis.

In het bestuur is er kennis en ervaring aanwezig ten aanzien van het organiseren van festivals en activiteiten.

Ook zullen er vrijwilligers betrokken worden bij het tot stand komen van de activiteiten.

Om een goede financiële uitgangspositie te verkrijgen zal de stichting VosPop actief de sponsoren gaan werven.

Hierbij zal men zich op de regio richten maar zullen ook grote bedrijven uit heel Nederland benaderd worden.

Rekening houdend met de doelen van de stichting VosPop zal er naar sponsoren gezocht worden die deze doelen onderschrijven en actief willen ondersteunen.

Voorop staat dat alle ter beschikking gestelde middelen volledig ten goede komen aan het festival en daaraan gerelateerde activiteiten.

Indien er een voldoende positief resultaat bereikt wordt zal de stichting VosPop op zijn beurt zijn verantwoording nemen als het gaat om het stimuleren en bijstaan van andere organisaties die binnen de visie van het bestuur een concrete positieve bijdrage leveren ten aanzien van het verbeteren van de leefbaarheid.

Meerwaarde:

Meerwaarde van de stichting VosPop is vooral haar inzet door een vrij toegankelijk popfestival te kunnen organiseren waarbij de opzet van het festival en de daarbij behorende filosofie stimulerend en inspirerend werkt voor partners, medewerkers en bezoekers.

 

3. Concrete doelgebieden

Vrij toegankelijk cultureel popfestival

Het te organiseren popfestival zal vrij toegankelijk zijn waardoor ook mensen met een beperkte financiële draagkracht in staat zijn deel te nemen.

De stichting VosPop streeft ernaar om ook andere cultuuractiviteiten te laten plaatsvinden op het festival terrein.

Hierbij denken we aan bijvoorbeeld exposities door beeldende kunstenaars.

Daar waar het mogelijk is en afhankelijk van de bijdrage die het verenigingsleven of andere organisaties willen bieden zal er ruimte geboden worden aan sport en spel.

Stimuleren van live popmuziek

Voorafgaande aan het festival en door het jaar heen zullen er in samenspraak met de horeca optredens van popbands georganiseerd worden, de stichting zal een actieve bijdrage leveren op het gebied van facilitering en programmering.

Bijdrage leveren aan jeugdactiviteiten

Indien daartoe voldoende mogelijkheden zijn wil de stichting VosPop graag een financiële of materiële bijdrage leveren aan voor de jeugd georganiseerde activiteiten, te denken valt aan jeugdvakantie activiteiten.


4.Middelen

De geldmiddelen van de stichting VosPop zullen worden gevormd door:

Sponsoren

 • Vrijwillige donaties
 • Beschikbare subsidies
 • Legaten en erfstellingen
 • Alle andere verkrijgingen waaronder, naast financiële, ook materiële bijdragen en in bruikleen neming.

Centrale Waarden

Centraal staat een adequaat beheer van de geldstromen van de stichting (financieel als fiscaal) aan zowel de inkomsten- als de uitgavenkant.

Verder:

Aan de inkomstenkant:

 • Duurzame relatie met sponsoren realiseren
 • Eigen netwerken inzetten
 • Duidelijkheid naar de sponsoren o.a. t.a.v. beleid interne reservering in jaarverslag stichting.

 

Aan de uitgaven kant:

 • Geen euro uitgeven voordat deze op de bankrekening staat van de stichting VosPop
 • Duidelijkheid hierover in het jaarverslag van de stichting VosPop
 • Geen betalingen zonder toestemming andere bestuursleden
 • Geen contante betalingen alleen via de bank

 

5.Organisatie

 

 De Stichting VosPop is een onafhankelijk en zelfstandig opererende stichting die primair als sponsorwerver voor het cultureel popfestival de markt op zal gaan.

Zij streeft naar een lichte flexibele organisatie.

 

background